Friday, September 24, 2010

Doa ismul a'dhoom

Allaahumma innii as-aluka bis-mikal-a'dhomiil maktuubi min nuuri wajhikala'laal mu-a'bbadiddaa-imiil-baaqi, al-mukholladi fii qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. Wa as-aluka bismikal-a'dhomil waahidi biwahdatilaahad, al-muta'aali 'an wahdatil-kammi wal a'adadil-muqoddasi 'an kulli ahad, wa bihaqqi, bismillahir-rohmaanir-rohiim, Qull huwallaahu ahad,allaahush-shomad, Lam yalid walam yuulad, Wa lam yakul-lahu kufuan ahad. An-tushollia 'alaa sayyidinaa Muhammadin sirri hayaatil wujuudi wassababil 'a-dhoomi likulli maujuudi sholaatan tusyabbitu fii qolbiil-iimaana watuhaffidhuuniil qur-aana watufahhimunii minhul 'aayaati wataftahulii bihaa nuuroo jannaati wanuuroon-na 'iimi wanuuroon-nadhori ilaa wajhikal kariim. Wa a'laa aalihi washohbihii wasallim wal hamdulillaahirobbil 'aa-lamiin.

Keterangan: 
Berfaidah agar hajatnya cepat tercapai. Doa ismual a'dhoom ini dibaca sebanyak 1000 x selama 7 hari. bacaanya tidak boleh di cicil. harus habis dalam sekali duduk. setiap 100 kali bacaan sebutkan hajat kita apa.  

No comments:

Post a Comment